Xiamen Music School, Kulangsu campus (Xiamen Shi Yin Yue Xue Xiao 厦门市音乐学校)

“The Melody of Kulangsu Travels Far”: A Brief Introduction to Xiamen Music School Founded by Xiamen Municipal Government on Kulangsu…

Continue Reading: Xiamen Music School, Kulangsu campus (Xiamen Shi Yin Yue Xue Xiao 厦门市音乐学校)

Yang Tao Hotel, Fu Xing Castle (Yang Tao Yuan Zi, Fu Xing Gu Bao Dian 杨桃院子, 复兴古堡店)

Surpassingly beautiful, unexpectedly artful, and deeply reminiscent of Kulangsu’s golden era, the Yang Tao Hotel in Fuxing Castle is an…

Continue Reading: Yang Tao Hotel, Fu Xing Castle (Yang Tao Yuan Zi, Fu Xing Gu Bao Dian 杨桃院子, 复兴古堡店)

Anxian Hall (An Xian Lou 安献楼)

The American Seventh-day Adventist missionary B.L.Anderson came to Kulangsu in 1906. He bought a large tract of land in “Wugepai”…

Continue Reading: Anxian Hall (An Xian Lou 安献楼)