Violists|at|Kulangsu (中提琴家|在|鼓浪屿)

International Viola Master Class + Concert Art Director: Jing Yang  Sponsor Robin’s World Entertainment Co. Ltd. (Xiamen)  Director Xiamen Kulangsu —— Scenic Area Administrative Committee Associate Sponsor School of Art at Xiamen University Xiamen Music School Special Thanks Xiao Xue Tang Chong Dong Book Store Yang Tao Garden   2017.9.20-2017.9.25 China|Kulangsu   Instructors Thomas Riebl […]