Xi­a­men Mu­sic School, Ku­lang­su cam­pus (Xi­a­men Shi Yin Yue Xue Xi­ao 厦门市音乐学校)

“The Melody of Ku­lang­su Trav­els Far”: A Brief In­tro­duc­tion to Xi­a­men Mu­sic School Found­ed by Xi­a­men Mu­nic­i­pal Gov­ern­ment on Kulangsu…

Continue Reading →