Xiamen Music School, Kulangsu campus (Xiamen Shi Yin Yue Xue Xiao 厦门市音乐学校)

“The Melody of Kulangsu Travels Far”: A Brief Introduction to Xiamen Music School Founded by Xiamen Municipal Government on Kulangsu Island in 1990, Xiamen Music School provides characteristic nine-year compulsive education and secondary education specialized in music. In 2009, Xiamen Music School adopted a second name Xiamen University Affiliated Music School. In 2013, Xiamen Music […]