For­mer South Fukien Chris­t­ian Book­store (Min Nan Sheng Shu Gong Hui Sheng Jiao Shu Ju 闽南圣书工会圣教书局)

The For­mer South­ern Fukien (Fu­jian) Chris­t­ian Book­store was found­ed in 1908 on Dadai Road on Ku­lang­su by Chi­nese and foreign…

Continue Reading →