Former South Fukien Christian Bookstore (Min Nan Sheng Shu Gong Hui Sheng Jiao Shu Ju 闽南圣书工会圣教书局)

The Former Southern Fukien (Fujian) Christian Bookstore was founded in 1908 on Dadai Road on Kulangsu by Chinese and foreign…

Continue Reading →