Xi­a­men Mu­sic School, Ku­lang­su cam­pus (Xi­a­men Shi Yin Yue Xue Xi­ao 厦门市音乐学校)

“The Melody of Ku­lang­su Trav­els Far”: A Brief In­tro­duc­tion to Xi­a­men Mu­sic School Found­ed by Xi­a­men Mu­nic­i­pal Gov­ern­ment on Kulangsu…

Continue Reading →

Yang Tao Ho­tel, Fu Xing Cas­tle (Yang Tao Yuan Zi, Fu Xing Gu Bao Di­an 杨桃院子, 复兴古堡店)

Sur­pass­ing­ly beau­ti­ful, un­ex­pect­ed­ly art­ful, and deeply rem­i­nis­cent of Ku­lang­su’s gold­en era, the Yang Tao Ho­tel in Fux­ing Cas­tle is an…

Continue Reading →

For­mer Of­fice of Great North­ern Tele­graph Com­pa­ny (Den­mark) (Dan Mai Da Bei Di­an Bao Gong Si 丹麦大北电报公司)

In 1871, the Great North­ern Tele­graph Com­pa­ny be­gan op­er­a­tions on Kulangsu’s Tian­wei Road.  It laid the tele­graph service’s sub­ma­rine ca­bles connecting…

Continue Reading →