Xiamen Music School, Kulangsu campus (Xiamen Shi Yin Yue Xue Xiao 厦门市音乐学校)

“The Melody of Kulangsu Travels Far”: A Brief Introduction to Xiamen Music School Founded by Xiamen Municipal Government on Kulangsu…

Continue Reading: Xiamen Music School, Kulangsu campus (Xiamen Shi Yin Yue Xue Xiao 厦门市音乐学校)

Yang Tao Hotel, Fu Xing Castle (Yang Tao Yuan Zi, Fu Xing Gu Bao Dian 杨桃院子, 复兴古堡店)

Surpassingly beautiful, unexpectedly artful, and deeply reminiscent of Kulangsu’s golden era, the Yang Tao Hotel in Fuxing Castle is an…

Continue Reading: Yang Tao Hotel, Fu Xing Castle (Yang Tao Yuan Zi, Fu Xing Gu Bao Dian 杨桃院子, 复兴古堡店)

Former Office of Great Northern Telegraph Company (Denmark) (Dan Mai Da Bei Dian Bao Gong Si 丹麦大北电报公司)

In 1871, the Great Northern Telegraph Company began operations on Kulangsu’s Tianwei Road.  It laid the telegraph service’s submarine cables connecting…

Continue Reading: Former Office of Great Northern Telegraph Company (Denmark) (Dan Mai Da Bei Dian Bao Gong Si 丹麦大北电报公司)

Former Japanese Consulate, Police Station, and Staff Quarters (Ri Ben Ling Shi Guan Jiu Zhi 日本领事馆旧址)

The former Japanese Consulate, built in 1879, is the only 19th century embassy building still intact upon Kulangsu. The Japanese…

Continue Reading: Former Japanese Consulate, Police Station, and Staff Quarters (Ri Ben Ling Shi Guan Jiu Zhi 日本领事馆旧址)