Yang Tao Ho­tel, Fu Xing Cas­tle (Yang Tao Yuan Zi, Fu Xing Gu Bao Di­an 杨桃院子, 复兴古堡店)

Sur­pass­ing­ly beau­ti­ful, un­ex­pect­ed­ly art­ful, and deeply rem­i­nis­cent of Ku­lang­su’s gold­en era, the Yang Tao Ho­tel in Fux­ing Cas­tle is an…

Continue Reading →