Violists|at|Kulangsu (中提琴家|在|鼓浪屿)

In­ter­na­tion­al Vi­o­la Mas­ter Class + Con­cert Art Di­rec­tor: Jing Yang  Spon­sor Robin’s World En­ter­tain­ment Co. Ltd. (Xi­a­men)  Di­rec­tor Xi­a­men Kulangsu ——…

Continue Reading →

Xi­a­men Mu­sic School, Ku­lang­su cam­pus (Xi­a­men Shi Yin Yue Xue Xi­ao 厦门市音乐学校)

“The Melody of Ku­lang­su Trav­els Far”: A Brief In­tro­duc­tion to Xi­a­men Mu­sic School Found­ed by Xi­a­men Mu­nic­i­pal Gov­ern­ment on Kulangsu…

Continue Reading →

Street Ukele­les (You ke li li ji­etou yiren 尤克里里街头艺人)

These two li­censed street artists pro­vide some of the street-mu­sic at­mos­phere for which Ku­lang­su Is­land was once fa­mous. Two colorful…

Continue Reading →